זכות יוצריםכחלק מתורת דיני הקניין הרוחני, זכויות יוצרים הינם מכלול לשם של זכויות המכירות על הזכות הפרטית והאישית של יוצר היצירה המקורית לנצל את כל התועלת האפשרית ממנה באופן בלעדי, הן באופן כלכלי והן לשם תועלת אחרות.

לאורך השנים זכתה זכות זו למעמד גבוה השווה לזכות הקניין החזקה. לעיתים מתעוררות דילמות שונות במקרים של התנגשות של זכויות אחרות מול זכות היוצרים.

זכותי מכח חוק זכויות יוצרים

בשנת 2007 נחקק חוק זכויות יוצרים, המונה את סוגי היצירות שעליהן חלה ההגנה של זכות היוצרים על פי החוק.

יצירות אלו מאופיינות ביצירות ספרותיות, אמנותיות דרמטיות או מוזיקליות. זכות היוצרים הינה הזכות הבלעדית לעשות ביצירה או בחלקים ממנה מכלול רחב של פעולות. עם זאת, לא לכל דבר ישנה זכות יוצרים.

החוק מבהיר במפורש כי ישנם תחומים שהם "אינם ברי הגנה" כמו עובדות, חדשות, רעיון שיטת ביצוע ועוד. חוק זה מתעדכן מפעם לפעם ויש לבדוק את השינויים בשדה דינמי זה.

זכותם של צלמים יוצרים וסופרים שונים

על פי חוק זכויות יוצרים שנחקק במדינת ישראל, בעל זכויות יוצרים זכאי למכלול של זכויות והרשאות שבהם הוא יכול לנצל ולהשתמש ביצירתו האישית כמו העתקה או פרסום, ביצוע בציבור או שידור וכו'.

הפרה של זכויות יוצרים תיגרם במקרים בהם אחת מן הפעולות הנמצאות בהרשאה הבלעדית של בעל זכויות היוצרים נעשתה על ידי גורם אחר שאינו מוסמך ללא הסכמה.

חשוב לציין כי הפרת זכויות היוצרים יכולה להיחשב ככזו גם במקרים בהם לא נעשה רווח כלשהוא מצד הגורם המפר.

הפרת זכויות יוצרים

במידה ובעל היצירה אכן חושש כי הופרה זכויות היוצרים שלו, יש לבדוק באמצעות גורמים משפטיים אם בוצעה הפרה של הוראות החוק כאמור.

במקרה זה בעל היצירה יוכל לקבל פיצויים בגין לקבלת זכות היוצרים ללא הסכמתו, ופיצוי בגין נזקים שנגרמו לו כתוצאה מן ההפרה במידה והוכחו בבית המשפט.

בית המשפט יבחן את מכלול הנתונים ועל פיהם יקבע את גובה הפיצוי מול הנסיבות ובמקרים שונים יוכל לפסוק פיצויים אף בגין עילות אחרות כדוגמת פיצוי בגין נזק לא ממוני.

הזכות המוסרית בדיני זכויות יוצרים

מעבר לזכויות הבסיסיות בחוק לגבי זכויות היוצרים של בעל יצירה על הצילום הציור או כל דבר אחר, עומדת גם זכות תביעה בגין הפרה של זכות מוסרית של המפר. במידה והיצירה סולפה או שונתה באופן שפוגע ביוצר או ביצירתו-ניתן יהיה לתבוע לפיצויים כספיים בהתאם לדיני הנזיקין.

חשוב לומר כי זכות זו עומדת גם במקרים בהם לא נגרם נזק כלכלי כלשהוא וניתן יהיה לקבל את הפיצוי במקרים מסוימים גם ללא הוכחת נזק מוחשי.

בית המשפט יבחן את הנסיבות ויבדוק האם הפרת הזכות המוסרית הייתה בלתי סבירה באותם נסיבות. בית המשפט ישקלל את השיקולים לבחינת הסבירות המפורטים בחוק זכויות יוצרים ועל פיהם יקבל את ההחלטה הדרושה בעניין.

לסיכום

זכויות יוצרים כחלק מהעולם הרחב של זכויות מעניקות הגנה נרחבת לבעלי יצירות מקוריות הכוללות בין השאר צלמים, יוצרים וסופרים.  לאור המגמה הפושטת כיום של הפרת זכויות יוצרים באופן נרחב, מומלץ לפנות לגורם מקצועי ומנוסה במקרים של חשש להפרת זכויות היוצרים. זכויות יוצרים הינן חלק מעולם זכויות האדם הכוללות זכות הקניין, חופש הביטוי ומטרתם לעודד יצירות מקוריות ולתת את ההגנה הדרושה ליוצרים. להחרחה ע זכויות אדם באתר מט"ח זכותי

גורם זה יבחן את מכלול הנסיבות ויוכל לדרוש את ההגנה הדרושה או אף לפנות לבית המשפט להשגת צווי מניעה או דרישה לפיצויים בגין ניצול היצירה.

דילוג לתוכן