מילון מונחיםקניין רוחני הינו שם כולל לנכסים שאינם מוחשיים (כמו יצירה) שהינם פרי יצירותו של האדם והוא נחשב לאחד התחומים החשובים והשנויים במחלוקת בעולם המשפט. להלן מילון מונחים העוסק בקניין רוחני:

אמנת טריפס – האמנה הבינלאומית המרכזית בתחום הקניין הרוחני, המכירה בזכויות שונות בתחום הקניין הרוחני, ומחברת בין ההגנה על הזכויות הללו להסדרי הסחר הבינלאומי. מדינה החתומה על האמנה אשר לא מקיימת את המינימום הנדרש להגנה על זכויות אלה, חשופה על פי האמנה לסנקציות בתחום הסחר הבינלאומי.

ביצוע פומבי – ביצוע של יצירה בדרך שאינה פרטית. הזכות לבצע יצירה בפומבי או להרשות את הביצוע לאחר מוענקת לבעל זכות היוצרים ביצירה. ביצוע פומבי על ידי מי שאינו מורשה לכך מהווה הפרת זכויות יוצרים.

דואר זבל – מכונה גם "דואר SPAM" (Solicitous and Pornographic Advertising Material). דואר המשווק באופן אגרסיבי, לרוב דרך הודעות דואר אלקטרוני, ללא התחשבות בצרכי הנמען ורצונותיו. הדין בישראל, כמו גם במרבית מדינות העולם, אוסר על משלוח דואר זבל ללא הסכמה מפורשת של הנמען, והפרתו מהווה עבירה על החוק.

זכויות יוצרים – הגנה על יצירות מקוריות שהינן פרי האינטלקט של אדם (כגון יצירות ספרותיות, מוזיקאליות או אומנותיות). בעל זכות היוצרים רשאי לעשות שימוש בלעדי ביצירתו, והחוק מעניק לו הגנה משפטית כנגד העתקה או שימוש אסור על ידי אחרים למשך פרק זמן מוגבל שלאחריו תיהפך ההמצאה או היצירה לנחלת הכלל.

זכויות מטפחים – ענף בדיני הקניין הרוחני, המעניק הגנה על זכויות מטפחי צמחים לפיה יוענק מונופול לניצול מין של צמח לאדם אשר טיפח אותו.

זכויות משדרים/מבצעים – הגנה על שידור של יצירה או על זכותו של אדם לבצע יצירה (להבדיל מזכות יוצרים המגנה על היצירה ויוצרה/בעליה בלבד).

זכות רשומה – זכות קניין רוחני המחייבת רישום במשרדי הרשם הממשלתי על מנת שתהא תקפה. הדין בישראל מחייב רישום של הזכויות הבאות: פטנטים, סימני מסחר ומדגמים בלבד.

כינוי מקור – זכות קניין רוחני המגנה על שמות מוצרים הכוללים ציון גיאוגרפי או נובעים ממנו, מפני חיקוי או גזלה.

מדגם – עיצוב של מוצר או חפץ, אשר עם רישומו מוענקת הגנה לבעל הזכות לעשות בו שימוש בלעדי בקשר למוצרים שעבורם נרשם.

מדיניות פרטיות – מסמך המהווה מעין הסכם בין בעל אתר אינטרנט לגולש בו, ובו מוצג האופן שבו נאסף המידע שהגולש מוסר ודרך השימוש בו.

נחלת הכלל – כלל המידע, הרעיונות, היצירות והעובדות (לרבות חדשות היום ומושגים מתמטיים), העומדים לרשות כל בני האדם וניתנים לשימוש על ידו ללא צורך בקבלת היתר. יצירה מוגנת בזכויות יוצרים שתקופת ההגנה עליה תמה, הופכת גם היא לנחלת הכלל.

סוד מסחרי – מידע עסקי ו/או פיננסי שאינו נחלת הכלל ואשר מקנה לבעליו יתרון עסקי. גזל סוד מסחרי הינו עוולה אזרחית המקנה לבעל הסוד המסחרי עילת תביעה כנגד הגוזל.

סימן מסחר – כל סימן שיש בו כדי לזהות מוצר של יצרן מסוים (מילים, דמויות, סמלילים, צלילים, איורים וכדומה), אשר עם רישומו מקנה לבעל הסימן הגנה מפני שימוש אסור על ידי אחרים.

עשיית עושר ולא במשפט – מצב שבו אדם מתעשר שלא כדין מפרי עמלו של אחר. בהתאם לחוק הישראלי, על המתעשר שלא כדין על חשבון אחר להשיב לאותו אדם את הזכייה או את שוויה.

פטנט – כל מוצר או תהליך טכנולוגי אשר מהווה המצאה שהינה חדשה, מועילה, שיש בה התקדמות תעשייתית ושניתנת לשימוש וייצור תעשייתיים. פטנט שנרשם אצל רשם הפטנטים מקנה לבעליו הגנה מפני שימוש אסור על ידי אחרים.

קניין רוחני – שם כולל למערך הדינים העוסק בזכויות הקנייניות בנכסים שאינם מוחשיים ושהינם פרי מחשבתו של האדם (כגון פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים וסימני מסחר).

דילוג לתוכן