חוק"סוד מסחרי" מוגדר בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, כ"מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו". כלומר, כדי שמידע עסקי ייחשב לסוד מסחרי, נדרש כי לא יהיה בנחלת הרבים וכי יהיה בו פוטנציאל להעניק לבעליו יתרון משמעותי על פני מתחריו.

הדין בישראל יוצר הגנה על סודות מסחריים, במטרה לעזור לבעלי עסקים לשמור ולהגן על המידע הרגיש בו הם עושים שימוש בעסקיהם.

לרוב, סוד מסחרי יהיה בעל אופי כלכלי-מסחרי, כגון רשימת לקוחות או ספקים, תנאי מסחר עם לקוחות וספקים, נוסחת ייצור (כגון נוסחת "קוקה קולה") וכדומה.

כיצד להגן על סוד מסחרי?

להבדיל מסוגי קניין רוחני שונים, לא ניתן לרשום סוד מסחרי כמות שהוא, ולכן במקרים רבים מדובר במידע שהינו "חשוף" יותר מבחינה משפטית מסוגי קניין רוחני שנרשמו כדין במאגרים המתנהלים על ידי משרד המשפטים (כגון פטנטים או סימני מסחר). לכן, לבעל עסק המבקש להגן על סוד מסחרי, מומלץ להחתים את עובדיו ואת האנשים הקשורים במחזור עסקיו על הסכמי סודיות ספציפיים, אשר יקנו הגנה לסוד ולבעליו ויקבעו מנגנון למקרה של הפרת הסוד ו/או שימוש בלתי חוקי בו.

במסמך הסודיות יש להגדיר מה נחשב ל"מידע סודי", לקבוע חובת שמירה על הסודיות (הן במהלך היחסים העסקיים והן לאחר מכן), החזרת כל המסמכים ואמצעי האחסון עליהם אוחסן המידע הסודי לבעלים בתום ההתקשרות, קביעת מנגנון פיצויים וסעד מניעתי למקרה של הפרה וכן הלאה.

בנוסף, מומלץ כי בעל הסוד המסחרי ינקוט באמצעיים המרביים לשמירה על המידע הרגיש כגון סימונו כמידע "סודי", שמירתו בכספת, גילויו רק כאשר הדבר מתחייב, הגנה באמצעות סיסמה וחומת אש כאשר המידע מאוחסן על גבי שרת מחשבים וכדומה.

גזל סוד מסחרי

פרק ב' לחוק עוולות מסחריות מעניק לבעליו של סוד מסחרי (לרבות מי שסוד מסחרי נמצא בשליטתו כדין) הגנה מפני גזל על ידי אחרים. "גזל" מוגדר בחוק כנטילת סוד מסחרי, שימוש בו או קבלתו ללא הסכמת הבעלים ובאופן אסור (למשל, באמצעים פסולים או בניגוד לחיוב חוזי או חובת אמון המוטלים על המשתמש כלפי בעל הסוד).

חרף האמור, החוק קובע כי אדם לא יהיה אחראי בשל גזל סוד מסחרי אם הידע הגלום בסוד הגיע אליו במהלך עבודתו אצל בעל הסוד המסחרי וידע זה הפך לחלק מכישוריו המקצועיים הכללים, או שהשימוש בסוד המסחרי מוצדק בשל תקנת הציבור. במקרה זה, אם ביצע אדם שימוש בסוד והפיק מכך טובת הנאה, רשאי בית המשפט לחייב אותו בהשבת טובת ההנאה, כולה או חלקה, לבעל הסוד.

הסעדים בגין גזל סוד מסחרי

החוק קובע כי גזל סוד מסחרי הינו עוולה נזיקית, ולפיכך תחול על הפרה שכזו פקודת הנזיקין [נוסח חדש]. בנוסף, קובע החוק פיצויים לבעל הסוד המסחרי, ללא הוכחת נזק, עד לגובה של 100,000 ₪.

יובהר, כי פרט לדיני הנזיקין, באפשרות בעל הסוד להיפרע מהמפר בהסתמך על ענפי משפט נוספים כגון דיני חוזים, עשיית עושר ולא במשפט, דיני קניין וכדומה. אין מניעה לתבוע במספר עוולות אזרחיות במקביל, אך בית המשפט לא יעניק לנפגע כפל פיצויים או יאפשר התעשרות על חשבון המפר.

סעדים נוספים שיכול הבעלים לתבוע הינם צו מניעה, צו להסרת גזל הסוד, תשלום תמלוגים, צו המאפשר חדירה לרשות הפרט לשם חיפוש ראיות וכדומה.

דילוג לתוכן