סימן מסחרסימן מסחר הינו כל סימן שיש בו כדי לזהות מוצר של חברה או ארגון מסוים ושבאמצעותו מבדלים את המוצר מהמתחרים.

לבעל הסימן ישנה הגנה נרחבת מפני שימוש אסור על ידי אחרים אם רשם אותו במשרד המשפטים וקיבל הכרה על כך.

מטרת הגבלת השימוש בסימן מחסר על ידי אחרי גורמת להבדלה מהמתחרים האחרים. עניין ההגבלה עוזר ליצרן לקדם את עסקיו ולבנות לעצמו מוניטין.

נדבך חשוב גם כן של הגבלת השימוש – היא עוזרת לצרכנים להבדיל בין המוצרים השונים.

נוהל רישום סימן מסחר

בהתאם לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972, בקשה לרישום סימן מסחר תוגש לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר שבמשרד המשפטים, והיא תכלול דוגמה של הסימן וכן פרטים בדבר קבוצת השירותים או המוצרים עבורה מבקשים לרשום את הסימן.

הרשם יבחן האם סימן המסחר הינו בעל אופי מבחין (כלומר, אינו סימן גנרי או תיאורי בלבד), והאם אינו בעל דמיון מטעה לסימן רשום אחר באותה קבוצה של מוצרים או שירותים, או בקבוצה דומה.

סימן מסחר העונה על הקריטריונים שבחוק יירשם בפנקס סימני המסחר, ובמשך תקופת הרישום תהא לבעליו זכות מונופול על השימוש בו. את הרישום יהיה ניתן לחדש לאחר 10 שנים בתשלום האגרה המתאימה, ולאחר מכן בכל 14 שנים נוספות.

ביטול סימן מסחר רשום

רישומו של סימן מסחר אינו מקנה לבעליו חסינות לצמיתות מפני שימוש על ידי אחרים. פקודת סימני המסחר קובעת כי בהתקיים נסיבות מסוימות, ניתן להגיש בקשה לביטול או מחיקה של סימן מסחר שנרשם כדין.

כך למשל, קובע סעיף 41 לפקודה כי ניתן לבטל סימן מסחר רשום אם רישומו התבקש מבלי שהמבקש התכוון בתום לב לעשות בו שימוש, ומשהוכח כי לא נעשה שימוש בסימן המסחר בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לביטולו (ציטוט מהחוק: "שימוש" משמעו כל שימוש בסימן לרבות על ידי בעליו או על ידי בעל רשות, זאת אף אם השימוש נעשה בצורה שונה מזו שנרשמה בפנקס, ובלבד שאופן השימוש האמור אינו משנה את אופיו של הסימן, כפי שנרשם במקור).

אפשרות נוספת לבטל סימן מסחר הינה כאשר בעליו מבטל את רשות השימוש בסימן שנתן לאחר, בהיעדר עילה מוצדקת לכך.

הליך הדיון בבקשה לביטול סימן מסחר בגין אי שימוש

את הבקשה לביטול סימן המסחר רשאי להגיש כל אדם מעוניין, אף אם אין לו אינטרס כלשהו בנוגע לסימן, אשר נפגע כתוצאה מהרישום.

עם זאת, ברי כי מרבית הבקשות לביטול מוגשות על ידי גורמים היכולים להפיק תועלת כלכלית מסחרית כלשהי ממחיקת הסימן.

המבקש לבטל סימן מסחר רשאי לבחור האם להגיש בקשתו לבית המשפט העליון או לרשם סימני המסחר.

הדיון בבקשה לביטול יתקיים כמו כל הליך משפטי אחר, ויכלול זימון הצדדים לעדות, הגשת כתבי טענות, תצהירים, שמיעת עדים וכיו'.

הגורם הדן בבקשה יבחן האם אמנם לא היה שימוש בסימן ב-3 השנים שקדמו להגשת הבקשה, וכן יבדוק האם קיימות הצדקות כלשהן לאי השימוש. בתום ההליך יכריע הגורם הדן בבקשה האם יש לקבלה ולהורות על מחיקת הסימן או שמא יש לדחות את הבקשה ולהשאיר את הרישום על כנו.

לסיכום, מומלץ לבעל סימן מסחר רשום להקפיד ולעשות שימוש בסימן המסחר, או לכל הפחות לא להפסיק את השימוש בו לתקופה העולה על 3 שנים. אפשרות נוספת הקיימת בידו הינה להרשות את השימוש בסימן לאחר, על מנת "להשאירו בחיים".

דילוג לתוכן