סימן מסחר"סימן מסחר" הינו כל סימן שיש בו כדי לזהות מוצר מסוים (מילים, דמויות, סמלילים וכולי), אשר מבדל אותו ממתחריו. סימן מסחר אשר נרשם אצל רשם סימני המסחר במשרד המשפטים, מקנה לבעל הסימן הגנה מפני שימוש אסור על ידי אחרים.

הגבלת השימוש מאפשרת ליצרן לבדל עצמו כאמור ממתחריו, ובכך לבנות לעצמו מוניטין ולקדם את עסקיו.

הגבלה זו משרתת גם את הצרכנים ומונעת מהם לטעות ולהתבלבל בין המוצר הנושא את סימן המסחר למוצר אחר בעל שם דומה.

"לוגו" ("סמליל" בשפה העברית) הוא יצירה גרפית אשר נועדה לסמל גורם מסוים ולגרום לכך שיהיה מוכר בקרב הציבור. לרוב ילווה הלוגו במלל כחלק מהאלמנט הגרפי, אך אפשר שיכיל טקסט בלבד, ללא אובייקט גרפי נלווה.

הצורך ברישום זכויות קניין רוחני

בנוגע לחלק מזכויות הקניין הרוחני, מחייב הדין בישראל את רישומן במשרדי רשם הפטנטים. הזכויות הטעונות רישום הינן פטנטים, מדגמים, סימני מסחר וכינויי מקור. במדינות אחרות ניתן לרשום גם זכויות נוספות (למשל, בארה"ב הדין מאפשר רישום של זכויות יוצרים).

לבעל הקניין הרוחני הזכות לעשות שימוש בלעדי ביצירתו, והחוק מעניק לו הגנה משפטית כנגד העתקה או שימוש אסור בפרי עמלו על ידי אחרים, אך זאת לפרק זמן מוגבל (כקבוע בדין), שלאחריו תיהפך ההמצאה או היצירה לנחלת הכלל וכל אדם יהיה רשאי לעשות בה שימוש.

נוהל רישום סימני מסחר ולוגואים

בהתאם לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972, בקשה לרישום סימן מסחר תוגש לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר שבמשרד המשפטים, והיא תכלול דוגמה של הסימן וכן פרטים בדבר קבוצת השירותים או המוצרים עבורה מבקשים לרשום את הסימן.

הרשם יבחן האם סימן המסחר הינו בעל אופי מבחין (כלומר, אינו סימן גנרי או תיאורי בלבד), והאם אינו בעל דמיון מטעה לסימן רשום אחר באותה קבוצה של מוצרים או שירותים, או בקבוצה דומה.

סימן מסחר העונה על הקריטריונים שבחוק יירשם בפנקס סימני המסחר, ובמשך תקופת הרישום תהא לבעליו זכות מונופול על השימוש בו. את הרישום יהיה ניתן לחדש לאחר 10 שנים בתשלום האגרה המתאימה, ולאחר מכן בכל 14 שנים נוספות.

מאגר סימני המסחר

טרם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר כלשהו, מומלץ לתור אחר סימני מסחר דומים הרשומים זה מכבר בפנקס סימני המסחר. את החיפוש ניתן לבצע באתר האינטרנט של רשות הפטנטים, בכתובת:

בין היתר, ניתן לבצע חיפוש אחר סימני מסחר רשומים בישראל לפי מילים בשם הסימן, בעלי הסימן הרשום (אדם או תאגיד), תאריך הגשת הבקשה לרישום, סוגי סחורות או שירותים עבורם נרשם הסימן, האם קיימת דמות עבור הסימן, סיווג הדמות וכן הלאה.

תוצאות החיפוש נותנות מידע בדבר סטאטוס רישום הסימן, האם הינו לאומי או בין לאומי, מספר סימן בישראל ומספר בין לאומי (אם ישנו) והאם הסימן הרשום כולל דמות או לא.

ביטול סימן מסחר רשום

יובהר, כי רישום סימן מסחר אינו מקנה לבעליו חסינות לצמיתות מפני שימוש על ידי אחרים. פקודת סימני המסחר קובעת כי בהתקיים נסיבות מסוימות, ניתן להגיש בקשה לביטול סימן מסחר שנרשם כדין.

כך למשל, קובע סעיף 41 לפקודה כי ניתן לבטל סימן מסחר רשום אם רישומו התבקש מבלי שהמבקש התכוון בתום לב לעשות בו שימוש, ומשהוכח כי לא נעשה שימוש בסימן בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לביטולו.

דילוג לתוכן