עובד מעבידענף זכויות היוצרים הוא אחד הענפים המרכזיים בהם עוסקים דיני הקניין הרוחני. זכות היוצר ביצירתו, כוללת מגוון זכויות משפטיות המעניקות הגנה ליצירה מפני שימוש בלתי מורשה על ידי אחרים, ומאפשרות ליוצר היצירה לנצל ולהפיק את התועלת הכלכלית המקסימאלית ממנה.

עד לשנת 2008, עם כניסתו לתוקף של חוק זכויות יוצרים, התשס"ז-2007 (להלן: "חוק זכויות יוצרים"), התבסס המשפט בישראל בכל הנוגע לזכויות יוצרים על הדין מתקופת המנדט הבריטי, במסגרת פקודת זכויות יוצרים (משנת 1924).

חוק זכויות יוצרים נועד להחליף את הדין הקיים לאור ההתפתחות הרבה בתחום זכויות היוצרים, אם כי קבועות בו הוראות מעבר לפיהן הדין הישן ימשיך לחול במקרים מסוימים.

על זכות יוצרים וזכות מוסרית

זכות יוצרים נחשבת לזכות אדם בסיסית ומשכך היא זוכה להגנה נרחבת, זאת במטרה להעניק לבני האדם תמריץ להמשיך ליצור ולהעשיר את עולם הביטויים ואת האינטלקט החברתי בכללותו.

בהתאם לסעיף 4 לחוק זכויות יוצרים, הגנת זכויות יוצרים תוענק לכל יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוזיקלית, ובלבד שתהיה מקורית.

סעיף 11 לחוק קובע כי זכות היוצרים ביצירה הינה זכותו של היוצר או של בעל הזכות הקניינית ביצירה לעשות בה, או בחלק מהותי ממנה, אחת או יותר מהפעולות הבאות: העתקה, פרסום, ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור, עשיית יצירה נגזרת והשכרה. למעשה, קיימת לבעל זכות היוצרים הזכות למנוע מאחרים שימוש ביצירתו, לרבות שימוש מסחרי.

זכות נוספת הקבועה בחוק הינה "זכות מוסרית", המוגדרת בסעיף 46 כזכות היוצר כי שמו ייקרא על יצירתו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין, וכי לא יוטל פגם ביצירתו ולא ייעשה בה סילוף או שינוי צורה אחר, וכן כי לא תיעשה פעולה פוגענית ביחס לאותה יצירה, והכל אם יש באילו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר. הזכות המוסרית קיימת ליוצר אף במקרים בהם הוא אינו בעל זכות היוצרים ביצירה, כפי שיפורט להלן.

אם יצירה נוצרה על ידי עובד, מיהו בעל זכות היוצרים?

על אף הכלל לפיו יוצר היצירה הוא בעל זכות היוצרים ביצירתו, קובע סעיף 34 לחוק זכויות יוצרים כי כאשר יצירה נוצרה בידי עובד, הבעלים הראשון של זכות היוצרים יהא דווקא המעביד. זאת, בתנאי שהיצירה נוצרה על ידי העובד לצורך עבודתו ובמהלכה, ובתנאי שהצדדים לא סיכמו ביניהם אחרת (במפורש או במשתמע).

ומה לגבי יצירה שנוצרה בהזמנה, על ידי פרילנסר?

כאשר לא התקיימו יחסי עובד מעביד בין הצדדים, הרי שמדובר ב"יצירה מוזמנת" (כהגדרת החוק). לעניין זה קובע סעיף 35 לחוק זכויות יוצרים כי כל עוד לא הוסכם אחרת, במפורש או במשתמע, בין מזמין היצירה ליוצר, יהא היוצר הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה.

סייג לכלל זה הינו כאשר היצירה המוזמנת הינה דיוקן או צילום של אירוע משפחתי או פרטי, שאז יהא המזמין הבעלים הראשון של זכות היוצרים.

בעלות המדינה ביצירה

סעיף חשוב נוסף בחוק זכויות יוצרים הינו סעיף 36 לחוק, העוסק בבעלות המדינה ביצירה. סעיף זה קובע כלל, לפיו המדינה הינה הבעלים הראשון של זכות יוצרים בכל יצירה שנוצרה או שהוזמנה על ידה או על ידי עובד מדינה אשר הזמינה עקב עבודתו ובמהלכה, כל עוד לא הוסכם אחרת בין המדינה ליוצר.

לעניין זה, "עובד מדינה" – לרבות חייל או שוטר וכן כל נושא משרה או בעל תפקיד שנקבע על פי חיקוק במוסד ממוסדות המדינה.

דילוג לתוכן