פטנט"פטנט" הינו כל מוצר או תהליך טכנולוגי אשר מהווה המצאה שהינה חדשה, מועילה, שיש בה חדשנות ושניתנת לשימוש וייצור תעשייתיים. פטנט שנרשם אצל רשם הפטנטים מקנה לבעליו הגנה מפני שימוש אסור על ידי אחרים, במסגרת דיני הקניין הרוחני.

על ההבדל בין "פטנט", "אמצאה" ו"תגלית"

"אמצאה" (כך בלשון החוק הישראלי) הינה מוצר או תהליך טכנולוגי מוגמר, שהינו תוצאה של הליך מחשבתי. זאת, להבדיל מ"תגלית", שהינה חשיפת דבר קיים בעולם המוחשי, שטרם היה ידוע לאנושות.

על מנת שאמצאה תהיה כשירה לרישום כפטנט, נדרש כי יתקיימו בה ארבעה מרכיבים:

ליעוץ מקיף בנושא פטנטים – משרד גרשוני שלומוביץ קניין רוחני המתמחים בנושאי קניין רוחני

חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967

בעבר, נקבע היקף ההגנה הניתנת לפטנט רשום במסגרת פקודת הפטנטים והמדגמים משנת 1924 (תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל). החלק בפקודה העוסק בפטנטים אינו תקף כיום והוחלף על ידי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967.

בהתאם לחוק, רישום פטנט בגין המצאה מקנה לבעל ההמצאה זכות שימוש בלעדית (מונופול) בהמצאתו לפרק זמן קצוב (20 שנה בדין הישראלי). עוד קובע החוק כי פטנט יינתן עבור המצאה אחת בלבד, וכאשר נתבקש פטנט על המצאה אחת על ידי יותר ממבקש אחד, יזכה זה אשר ביקש את הפטנט ראשון ובלבד שביקשו כדין. יובהר, כי לא ניתן לבקש לרשום פטנט בגין פיתוח תהליך לטיפול רפואי בגוף האדם וכן בגין גילוי זנים חדשים של צמחים או בעלי חיים.

הליך הגשת בקשה לרישום פטנט

על מנת לקבל פטנט על המצאה הכשירה לרישום, יש להגיש בקשה לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר שבמשרד המשפטים. במסגרת הבקשה יש לציין שם שיש בו כדי לזהות את ההמצאה, את תיאורה עם שרטוטים לפי הצורך, וכן תיאור דרכי הביצוע של ההמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה.

ההמצאה תיבחן על ידי בוחן פטנטים, בעל השכלה מדעית בתחום ההמצאה, שיבדוק האם היא עומדת בדרישות החוק. נמצא שההמצאה ראויה לרישום כפטנט, תתפרסם הודעה על קיבולה לרישום ביומן הפטנטים, שמטרתו לתת אפשרות לכל המעוניין בכך להגיש את התנגדותו למתן הפטנט.

בהתאם לדין בישראל, בקשה לפטנט מתפרסמת לעיון הציבור אחרי 18 חודשים מיום הגשתה. אם לא הוגשה כל התנגדות למתן הפטנט בתוך 3 חודשים מיום הפרסום, יוענק הפטנט. אם הוגשה התנגדות יבחן הרשם את עילותיה, ייתן לצדדים לטעון את טענותיהם בפניו ויזמן מומחים בתחום הרלוונטי על מנת להגיע להכרעה.

אישור הבקשה ומתן פטנט

אם קיבל הרשם את הבקשה, יינתן הפטנט לבעל ההמצאה למשך 20 שנה מיום הגשת הבקשה לפטנט.

מתן הפטנט משמעו היכולת למנוע מכל אדם אחר לייצר, לעשות שימוש או למכור את המוצר במשך כל תקופת הפטנט.

דבר זה מאפשר לבעל ההמצאה למכור את המצאתו במחיר מונופול, בתמורה לכך שיחשוף בפני הציבור את הידע הטכנולוגי שברשותו. בצורה זו ניתן תמריץ לבני אדם ליצור פיתוחים טכנולוגיים ולפרסם ידע טכנולוגי, שכן אלמלא הפטנט ייתכן שידע זה היה נשמר בסוד ולא מגיע לידי הציבור, או שלא היו טורחים לפתח את ההמצאה מחוסר תועלת כלכלית.

דילוג לתוכן