זכויות יוצריםזכות יוצרים היא ההגנה שניתנת ליוצר או לבעלי היצירה מפני שימוש ללא רשות ביצירתו, שהיא למעשה, הקניין הרוחני הפרטי שלו.

המטרה העומדת במתן זכות זו היא עידוד עולם הביטוי החופשי תוך הקרדיט שניתן ליוצר בשמירה על קניינו הרוחני הפרטי.

החוק הרלוונטי לעניין זה הוא חוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007.

מאמר זה עוסק בשאלה מתי פוקעת אותה זכות יוצרים, והתשובה טמונה בפרק ו' של חוק זכויות יוצרים, הנאמר לעיל, אשר עוסק בתקפות זכות יוצרים.

בפרק זה בסעיף 38 אנו למדים כי זכות היצירה תהא למשך חייו של היוצר וכן שבעים שנה לאחר מותו, איו ספק שהמדובר בזמן מכבד דיו, ובנוסף, נראה כי בפרק ו' לחוק הנ"ל יש הבדל בין אותו סעיף 38 לבין מקרים אחרים כגון: תקפות של זכות ביצירה משותפת, תקפות זכות ביצירה שפורסמה בעילום שם, תקפות זכות יוצרים בתקליט ותקפות זכות ביצירה של המדינה.

ההבדלים בחוק

תקפות הזכות ביצירה משותפת אשר מצוינת בסעיף 39 לחוק הנ"ל תהא למשך חייו של היוצר האחרון שנותר בחיים, מבין היוצרים במשותף של היצירה, וכן שבעים שנים לאחר מותו.

תקפות זכות יוצרים ביצירה שפורסמה בעילום שם אשר מצוינת בסעיף 40 לחוק הנ"ל הינה לתקופה של שבעים שנה מהמועד בו פורסמה לראשונה, ואם אין היא פורסמה תוך שבעים שנים ממועד יצירתה, תהא זכות היוצרים לתקופה של שבעים שנים ממועד יצירתה.

תקפות זכות יוצרים בתקליט המצוינת בסעיף 41 לחוק הנ"ל, תהא לתקופה של חמישים שנים ממועד יצירתו.

תקפות זכות יוצרים ביצירה של המדינה המצוינת בסעיף 42 לחוק הנ"ל קובעת כי זכות יוצרים ביצירה שהמדינה היא הבעלים הראשון בה תהא לתקופה של חמישים שנים ממועד יצירתה.

ראינו אם כן את ההבדלים השונים המועד פקיעת זכות יוצרים לפי כל מקרה לגופו בהתייחס לחוק.

ומה לגבי פטנטים?

בפנטנטים המדובר במקרה קצת שונה. פטנט יש לרשום לעומת זכות יוצרים שבה ההגנה היא חלשה יותר, זאת ועוד, בפטנט יש ממש זכות קניינית כולי עלמא. בנוסף, פה המדובר בעד 20 שנים מיום הגשת הבקשה, דרך אגב, זאת הסיבה שקוקה קולה בחרה לרשום כסוד מסחרי ולא כפטנט.

מבחינת השוואה עם מדינה כמו ארה"ב, ניתן לדוגמה לראות כי מבחינת ההוכחה מי פיתח ראשון, זה לא בארה"ב ניתנה בכורה למי שהצליח להוכיח שהוא פיתח ראשון לעומת מדינת ישראל שמי שמגיש את הבקשה הוא בעל הזכות.

דילוג לתוכן