אחד מעקרונות הבסיס בדין המשפטי, בארץ ובשאר העולם המודרני, הוא כי כל אדם זכאי לצבור נכסים בדרכים חוקיות. משעשה כן, החוק מגן על זכותו של האדם לעשות שימוש חופשי בנכסיו, ולרבות לצורך השגת נכסים נוספים.

בנוסף לנכסים ה״גשמיים״, כדוגמת דירה, מכונית וכדומה, קיים סוג נוסף של נכס, או קניין, המוכר בשם ״קניין רוחני״, וכולל בחובו מגוון רחב של קניינים שונים. אחד מאותם הווריאציות של קניין רוחני, גם אם מהפחות מוכרים, הוא מה שמכונה ״זכויות מטפחים״, כלומר הזכויות המוענקות לאדם אשר הוביל לפיתוח זנים חדשים של צמחים.

זכויות מטפחים – הבסיס המשפטי

הבסיס המשפטי לעניין הגנת זכויות מטפחים, כפי שמעוגן בחוק זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג-1973, קובע שפיתוחו של זן חדש של צמח מקנה ליוצר מעין ״פטנט״ על אותו הזן החדש, אשר דומה במידה רבה להגנה הניתנת לממציא של המצאה טכנולוגית כלשהי, ובלבד שהיוצר רשם את זכותו על אותו הזן, בהתאם לנהלים אשר נקבעו בחוק.

בהתאם לחוק, זן יהא מוגדר ככשיר לרישום, ולהגנת מטעם החוק, ובתנאי שמתקיימים בו כלל התנאים שלהלן:

  1. מדובר בזן חדש, כלומר חומר הריבוי או החומר המואסף של הזן לא הועבר או נמסר בתקופה העולה על שנה טרם הגשת הבקשה לרישום (ביחס לצמחים שמקורם בישראל).
  2. מדובר בזן ייחודי, אשר קיים שוני מהותי בינו ובין זנים אחרים של צמחים.
  3. תכונותיו של הזן אחידות ויציבות, ואלו נשמרות גם לאחר מחזור הריבוי של הזן.

כיצד ניתן ליהנות מזכות מטפחים על זן חדש?

במידה וכלל התנאים שלעיל מתקיימים, יוצרו של הזן החדש רשאי להגיש בקשה לרישומו, וזאת לגוף הרגולטורי, דהיינו ליחידת זכויות מטפחים הפועלת מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

את הבקשה לרישום הזן החדש יש להעביר על גבי טופס מיוחד, כאשר במועד זה, המבקש נדרש לפרט במדויק אודות הזן החדש, ולרבות שמו, פרטיו המלאים, וכן האם הזן מנוצל זה מכבר בישראל, או במדינות אחרות. כמו כן, יש לציין על גבי הטופס את הפרטים המלאים של בעלי הזכויות על הזן, גם במידה וקיים יותר מאחד.

במסגרת הגשת הבקשה לרישום, מגיש הבקשה נדרש גם לתשלום ״אגרת זכות מטפחים״, כאשר עלותה הכוללת של הגשת בקשה לרישום זן חדש, נכון לחודש יולי 2014, היא 7,046 שקלים. (יש לזכור כי סכום זה מתעדכן תדיר בהתאם לנהלי משרד החקלאות).

לאחר הגשת הבקשה, ולאחר בדיקה ראשונית מטעם המשרד, מפורסם דבר הגשת הבקשה ברשומות, כאשר בשלב זה ניתנת האפשרות לגורם בעל עניין להגיש התנגדות לרישום הזן. במידה והתנגדות כאמור אינה מוגשת, הזן יירשם בפנקס הזנים החדשים, וזכותו של יוצר הזן תוכר באופן רשמי.

מהו תוקפה של ההגנה המוענקת לזן חדש?

מטבע הדברים, ובדומה לשאר דיני הקניין הרוחני, גם ביחס להגנה על זכויות מטפחים החוק מבקש לאזן בין זכותו הייחודית של היוצר מחד, ובין האינטרס הציבורי בעשיית שימוש בזן מאידך. מסיבה זו, תוקפה של ההגנה החוקית מוגבל מלכתחילה ל-20 שנה, כאשר לאחר מכן ההגנה תפוג אוטומטית, והזן ישוחרר לשימוש ציבורי.

חשוב לציין בהקשר זה, כי הגנת זכות מטפחים חלה לא רק בגין עשיית שימוש באותו הזן בדיוק, אלא גם בגין עשיית שימוש ב״זנים נגזרים״, וככל שזנים אלו כוללים את תכונותיו המהותיות של הזן הרשום. על מנת להחיל הגנה זאת, יש כמובן להוכיח כי מדובר בזנים אשר נגזרו ישירות מהזן הרשום, ולא מדובר בדמיון מקרי בלבד.

דילוג לתוכן