הליך רישום סימן מסחר
הליך רישום סימן מסחר

אחת ממטרותיו של כל בעל עסק פרטי, היא ליצור בידול בין העסק שברשותו ובין העסקים המתחרים, ולהדגיש את השוני ביניהם.

אחת מהדרכים היעילות לעשות כן, היא באמצעות סימן מסחר ייחודי לעסק, אשר מטרתו לשמש כסימן זיהוי עסקי על מוצרי העסק, ולהתריע בפני הקונים כי מוצר זה הינו מתוצרתה של חברת X, מה שמהווה כלי פרסומי ראשון במעלה.

במקרים רבים, וככל שחברת עסקית רוכשת מוניטין טוב בקרב הציבור, כך עולה חשיבות השימוש בסימן המסחר שלה, כאשר עצם הטבעת הסימן על גבי מוצר מסוים משדר, מבחינת הקונה, מוניטין טוב למוצר עצמו.

לאור החשיבות הניכרת הקיימת לשימוש בסימני מסחר, המחוקק מצא צורך להסדיר את אופן רישום הסימן, וכן את ההגנה החוקית המוענקת ליוצר המקורי.

איך רושמים סימן מסחר?

בעוד שכל אדם יכול להמציא סימן מסחר ייחודי, הרי שעל מנת להבטיח כי החוק יכיר בזכותו לשימוש בלעדי בסימן המסחר, מחובתו לרשום אותו בפנקס סימני המסחר, המנוהל באגף הפטנטים שבמשרד המשפטים. בקשה לרישום סימן מסחר, בדומה לבקשה לרישום פטנט מסוג אחר, נדרשת להיעשות באופן מסודר, וזאת על גבי טופס בקשה ייחודי, אשר ניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד המשפטים.

כמו כן, בעת הגשת הבקשה, המגיש מחויב לשלם אגרת טיפול בבקשה, אשר שיעורה משתנה אחת לזמן מה. נכון לחודש אפריל 2014, שיעור האגרה הנדרשת לצורך רישום סימן מסחר הוא 1,622 שקלים.

לאחר הגשת הפנייה, הבקשה לרישום סימן המסחר מועברת לבחינה מטעם גורמי משרד המשפטים, אשר בראש ובראשונה בוחנים האם אכן מדובר בסימן מסחר "מקורי", או בכזה המועתק, כולו או חלקו, מסימן מסחר או מפטנט שמור אחר.

בסופו של דבר, המטרה היא להבטיח כי הסימן המסחרי, אשר מהווה ביטוי ראשון במעלה למוניטין של חברה מסחרית, יהא שונה וייחודי בין כל חברה וחברה, מה שימנע מהלקוחות להתבלבל בשוגג ביניהם.

במרבית המקרים, הבדיקה נמשכת פרק זמן קצר של עד לשלושה חודשים, כאשר במידה והבקשה לרישום סימן המסחר מאושרת, סימן המסחר יירשם בפנקס סימני המסחר, וזאת לתקופת זמן של 10 שנים.

בתום תקופה זו, מחובתו של יוצר הסימן להגיש בקשה חוזרת לאגף הפטנטים לרישום מחודש של סימן המסחר שבבעלותו, וכך כל 10 שנים נוספות.

מתי פוסלים בקשה לרישום סימן מסחר בגין דמיון לסימן אחר?

הרישום של סימן מסחר נועד למנוע מאדם או מישות נוספת לבצע שימוש בסימן זה, ללא אישורו של היוצר המקורי.

עם זאת, נשאלת השאלה האם בשעה שסימן מסחרי חדש דומה במידה מסוימת לסימן מסחרי שקיים כבר, האם די בדמיון זה בכדי לפסול את הבקשה לרישומו בפנקס סימני המסחר?

בראש ובראשונה חשוב לזכור, כי בשעה שמוגשת בקשה לרישום סימן מסחר, המטרה העיקרית של הרישום היא להבטיח כי סימן מסחר אחד לא יהיה בעל דמיון לסימן אחר, באופן אשר עשוי לבלבל את הלקוחות, וליצור אחיזת עיניים לפיה "חברה זו היא למעשה חברה אחרת".

מקרה מסוג זה עלול להיחשב כניסיון רמייה של הציבור, ומשכך קיימת הקפדה על השוני ההכרחי בין סימני מסחר שונים מטעם חברות שונות.

מסיבה זו, בשעה שמוגשת בקשה לרישום סימן מסחר, בקשה זו נבחנת בהתאם לשאלה האם קיימת אפשרות ממשית כי סימן המסחר המבוקש עשוי להוביל לבלבול בינו לבין סימן אחר.

בשעה שנמצא כי מדובר באפשרות ממשית, לרוב הבקשה לרישום סימן המסחר תידחה, ותינתן למגיש הבקשה האפשרות לפנות מחדש עם סימן מסחר מקורי אחר.

ראו גם:

ביטול סימן מסחר רשום

דילוג לתוכן