תוקפה של יצירההמונח "זכויות יוצרים" מתייחס לשורה ארוכה של חוקים ונהלים משפטיים, אשר מטרתם להגן על זכות היוצר המקורי של יצירה לבצע בה שימוש חופשי, וכן למנוע מגורמים אחרים לבצע בה שימוש שאינו מורשה.

בבסיסם, חוקי זכויות יוצרים נועדו בראש ובראשונה על מנת לעודד את יצר החדשנות והיזמות, וזאת באמצעות הגנה על זכותו של היוצר המקורי להפיק ממון מהמצאתו באופן בלעדי.

יחד עם זאת, מטרה נוספת העומדת בבסיסם של חוקי זכויות היוצרים, הינה לתרום להתפשטותם של רעיונות והמצאות מקוריות בכל רחבי העולם, באופן אשר יסייע בסופו של דבר לכלל האוכלוסייה.

מסיבה זו, חוקי זכויות היוצרים, בישראל כמו בשאר העולם, קובעים כי ההגנה המוענקת ליצירה מקורית חדשה תהיינה מלכתחילה מוגבלת בזמן, כאשר פרק הזמן של ההגנה נקבע בכל מקרה לגופו, ובהתאם לאופי היצירה ולזהותו של היוצר המקורי.

מהו תוקף ההגנה המוענקת ליצירה מקורית בהתאם לחוק זכויות יוצרים בישראל?

חוק זכויות יוצרים 2007, המסדיר את סוגיית ההגנה על יצירות מקוריות בישראל, מבחין בין מספר סוגים של יצירות מקוריות שונות, וקובע מהו תוקף ההגנה אשר ניתנת לכל אחת מהן:

יצירה ספרותית (ולרבות על גבי רשת האינטרנט)

החוק קובע, כי זכויות יוצרים על יצירה ספרותית מקורית יהיו תקפות החל מיום הוצאתה לאור, ועד 70 שנה מיום פטירתו של היוצר, כאשר במועד זה היצירה תשוחרר לשימוש חופשי. במידה וקיימים מספר מחברים ליצירה, ההגנה תפוג 70 שנה לאחר פטירתו של האחרון מבניהם.

יובהר בהקשר זה, כי במידה ולא ניתן לאתר את היוצר המקורי, הרי שהגנת זכויות היוצרים תפוג כעבור 70 שנה מיום פרסום היצירה, אלא ובמידה והיוצר המקורי אותר קודם לכן.

יצירה מצולמת

עד לחקיקתו של חוק זכויות יוצרים החדש בשנת 2007, החוק קבע כי זכויות היוצרים על יצירה מצולמת מקורית יהיו תקפות לפרק זמן של 50 שנה מיום הצילום, כאשר פרק זמן מקוצר זה נבע מההתייחסות השונה לתצלומים, כתיעוד ציבורי בעל חשיבות ניכרת, וזאת ביחס ליצירה ספרותית.

עם זאת, חוק זכויות יוצרים החדש משנת 2007 האריך את תקופת ההגנה לתצלומים מקוריים גם כן ל-70 שנה מיום הצילום. כתוצאה מכך, כל תצלום אשר נוצר החל מיום ה-26 במאי 2008, יזכה להגנת זכויות יוצרים לפרק זמן של 70 שנה, כאשר תצלומים מוקדמים יותר יזכו להגנה המקוצרת, של 50 שנה בלבד.

יצירה רשמית (יצירה ממשלתית)

עד לחקיקתו של חוק זכויות יוצרים החדש בשנת 2007, החוק קבע כי זכויות היוצרים על יצירה רשמית (ממשלתית), אשר הוכנה ופורסמה על ידי המדינה, יהיו תקפות לפרק זמן של 50 שנה מיום פרסומן הרשמי. גם במקרה זה, מדובר בפרק זמן מקוצר ביחס ליצירות מקוריות אחרות, וזאת בשל החשיבות הציבורית אשר קיימת ליצירות אלו.

בהמשך, ובמסגרת חוק זכויות יוצרים החדש משנת 2007, נקבע כי הגנת זכויות יוצרים על יצירות רשמיות תחול לתקופה של 50 שנה מיום יצירתן, ולא דווקא מיום פרסומן. כתוצאה מכך, קוצר במקרים רבים תוקפה של הגנת זכויות יוצרים, שכן לעיתים פרסום היצירה נעשה הרבה לאחר מועד יצירתה בפועל.

יש לזכור בהקשר זה, כי חוק זכויות יוצרים, בבסיסו, מבקש לגשר בין השאיפה לעודד את יצר היזמות והחדשנות מחד, ובין השאיפה להנחיל תוצרים אלו לציבור הרחב מאידך. מסיבה זו, הגנת זכויות היוצרים המוענקת בחוק שונה מיצירה ליצירה, וזאת בהתאם לאופייה של היצירה, וכן לחשיבות הציבורית אשר יש לפרסומה בציבור הרחב.

דילוג לתוכן