רישוםסימן מסחר הוא כל סימן או אלמנט אשר נועד לזיהוי מוצר של יצרן מסוים (כגון מילים, דמות, לוגו, צליל וכדומה). באמצעות סימן המסחר, יכול היצרן לבדל את המוצר שייצר ממוצרי מתחריו.

הצורך ברישום זכויות קניין רוחני

בנוגע לחלק מסוגי הקניין הרוחני, ביניהם פטנטים, מדגמים, כינויי מקור וכן סימני מסחר, מחייב הדין בישראל את רישומם במשרדי רשם הפטנטים.

בעל זכות קניין רוחני רשומה רשאי לעשות שימוש בלעדי ביצירתו, והחוק מעניק לו הגנה משפטית כנגד שימוש אסור, העתקה, חיקוי וכדומה, על ידי אחרים. יובהר, כי הגנה זו ניתנת לפרק זמן מוגבל, כקבוע בדין ובהתאם לסוג הקניין הרוחני.

מדוע חשוב לרשום סימן מסחר?

רישומו של סימן מסחר אצל רשם סימני המסחר (גוף השייך לרשות הפטנטים במשרד המשפטים), מקנה לבעליו של הסימן הגנה מפני שימוש אסור על ידי אחרים. באמצעות הגבלת השימוש יכול היצרן לבדל את המוצר ממוצרים מתחרים, ובכך לבנות לעצמו מוניטין ולקדם את מכירת המוצר.

גם בפן הצרכני קיימים יתרונות לקיומו של סימן מסחר רשום, כיוון שסימן המסחר מונע מהצרכנים לטעות ולהתבלבל בין המוצר נושא סימן המסחר למוצרים אחרים אשר דומים לו במראם או בסוגם.

כאמור לעיל, רישומו של סימן מסחר אינו מקנה לבעלים חסינות לצמיתות מפני שימוש על ידי אחר. פקודת סימני המסחר (נוסח חדש), התשל"ב-1972, קובעת שבהתקיים נסיבות מסוימות, ניתן להגיש בקשה לביטול סימן מסחר רשום כדין. למשל, סעיף 41 לפקודה קובע כי ניתן לבטל סימן מסחר רשום אם רישומו התבקש מבלי שהמבקש התכוון בתום לב לעשות בו שימוש, וכן הוכח כי לא נעשה שימוש בסימן המסחר בשלוש השנים אשר קדמו להגשת הבקשה לביטולו.

נוהל רישום סימני מסחר

בפקודת סימני המסחר נקבע כי כל בקשה לרישום סימן מסחר יש להגיש לרשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר שבמשרד המשפטים. הבקשה תכלול דוגמה של הסימן וכן פרטים בדבר קבוצת השירותים או המוצרים עבורה מבקשים לרשום את הסימן.

לאחר הגשת הבקשה, יבחן רשם סימני המסחר האם הסימן הינו בעל "אופי מבחין" (כלומר, הסימן אינו גנרי או תיאורי בלבד), והאם אין לו דמיון מטעה לסימן מסחר אחר הרשום באותה קבוצה של מוצרים או שירותים עבורה מתבקש הרישום (או קבוצה דומה).

אם סימן המסחר עונה על הקריטריונים שבחוק, הוא יירשם בפנקס סימני המסחר ובמהלך תקופת הרישום תהיה לבעל הסימן זכות מונופול בכל הנוגע לשימוש בו. את רישום הסימן יהיה ניתן לחדש תחילה לאחר 10 שנים, בתשלום האגרה המתאימה, ולאחר מכן בכל 14 שנים נוספות.

מהו מאגר סימני המסחר?

מאגר סימני המסחר, בו ניתן לעיין באתר האינטרנט של רשות הפטנטים הכולל את כל סימני המסחר הרשומים בסוגי הקבוצות השונות בפנקס סימני המסחר.

מומלץ כי המבקש לרשום סימן מסחר כלשהו, יבצע חיפוש תחילה באתר אחר סימני מסחר דומים לשלו, אשר רשומים זה מכבר בפנקס סימני המסחר, תחת סוג או סוגי הקבוצות עבורו יתבקש הרישום.

חיפוש אחר סימני מסחר רשומים בישראל ניתן לבצע, בין היתר, לפי מילים בשם הסימן, תאריך הגשת הבקשה לרישום, זהות בעלי הסימן הרשום (אדם או תאגיד), סוג הסחורות או השירותים תחתם נרשם הסימן, האם קיימת דמות בסימן, סיווגה של הדמות וכדומה.

תוצאות החיפוש מציגות את סטאטוס רישום הסימן, האם הסימן לאומי או בין לאומי, מהו מספר הסימן בישראל ובמדינות זרות (אם ישנן) ועוד.

דילוג לתוכן