זכויות יוצרים על דיסק
זכויות יוצרים על דיסק

דיני זכויות יוצרים בישראל, מעניקים הגנה ליצירות מקוריות, מפני שימושים שאינם ברשות בעל זכות היוצר. בעל הזכות יכול להיות הפזמונאי, המלחין, המקליט וכיו"ב. ההגנה הזו, משמעותה, כי אין לעשות שימוש ביצירה, ללא רשות מבעל יצירה והעושה כן, מבצע עוולה של הפרת זכויות יוצרים.

חשוב להבהיר כי לא כל שימוש ביצירה, הוא הפרה של זכויות היוצר שכן, ישנם שימושים מותרים, המופיעים בחוק וכאלו אשר הוכרו בפסיקה, אשר אינם דורשים קבלת אישור מהיוצר.

ככלל, ניתן לומר כי שימוש מותר ולגיטימי, הוא שימוש שאינו למטרת רווח כלכלי, כגון שימוש ביצירה לצורך חינוכי. לעומת זאת, שימוש מסחרי, המפיק רווח למשתמש, על חשבונו של היוצר, ייחשב בדרך כלל, לשימוש אסור, המהווה הפרת זכויות יוצרים. זאת כמובן בהנחה שלא ניתנה רשותו של בעל היצירה.

השמעה של דיסק – מותר או אסור?

מהו הדין כאשר אדם רוכש דיסק והוא מעוניין להשמיעו? ובכן, החוק מבחין בין השמעה הנועדה לשימוש פרטי או ביתי אשר היא מותרת ואין צורך לקבל רשות מבעל היצירה, לבין השמעה פומבית, המחייבת הסדרת השימוש מול התאגיד הרלוונטי, כגון אקו"ם.

מטרתה של ההסדרה לה מחויב המשתמש, היא לגבות תגמולים מהמשתמש ולהעבירם אל בעלי זכויות היוצרים של אותן יצירות שבדיסק. מדוע זקוקים היוצרים לחברות השונות, לשם הגנה על זכויותיהם? מטבע הדברים, ליוצר היחיד, הפרטי, קשה מאוד לאכוף את החוק ולמנוע שימושים אסורים ביצירותיו, ללא רשותו.

על כן, הוא זקוק לגוף מסודר, אשר ידאג עבורו לגביית התגמולים, כך שציבור המשתמשים לא יוכל להשתמש ביצירה, ללא קבלת רישיון מתאים ולא יוכל להפיק רווח כלכלי, על חשבונו של היוצר.

סעדים ליוצר הנפגע

בכל מקרה שבו יוצר נפגע בשל הפרת זכויות יוצרים, באפשרותו להגיש תביעה משפטית נגד המשתמש והתביעה תכלול שני סעדים מרכזיים: סעד של צו מניעה וסעד כספי של פיצוי.

צו מניעה פירושו, כי בית המשפט יורה על הפסקה מיידית של ההפרה, קרי, לאסור על הנתבע להמשיך ולעשות שימוש ביצירה, כמו למשל, השמעת הדיסק בפומבי. הסעד הכספי, נועד בכדי לפצות את  היוצר על ההפסד הכלכלי שנגרם לו, כתוצאה מן השימוש האסור ביצירתו. ההפסד הכלכלי יכול להיות בגין רווחים שקיבל המשתמש בשל השימוש ביצירה ו/או פגיעה במוניטין של היוצר, אשר גם לו ערך כלכלי רב.

לעניין הסעד הכספי, יש להדגיש כי ניתן לתבוע פיצוי כספי, גם כאשר בעל זכויות היוצרים, אינו יכול להוכיח את הנזק שנגרם לו.  במצב כזה, מוסמך בית המשפט לפסוק פיצוי של עד 100,000 ₪. לכן, בכל מקרה של הפרת זכויות יוצרים, חשוב להיוועץ עם עורך דין, כדי לבדוק אפשרות של הגשת תביעה.

שיקולים בקביעת הפיצוי הכספי

מטבע הדברים, בעל זכות יוצרים, המבקש להגיש תביעה לבית המשפט, עושה כן, מתוך כדאיות כלכלית. על כן, הדבר מעלה את השאלה, כיצד קובע בית המשפט, את גובה הפיצוי לתובע. ניתן להצביע על 3 שיקולים מרכזיים, בקביעת סכום הפיצוי:

  1. נסיבות ההפרה: באלו נסיבות התרחשה הפרת זכויות היוצר, האם זו הייתה מכוונת ומתוכננת, או נעשתה בתום לב.
  1. משך זמן ההפרה והיקפה: כמה זמן נמשכה ההפרה והאם המשתמש נקט באמצעים להפסיקה. כמו כן, שיקול חשוב מאוד הוא היקף ההפרה. כאשר ההפרה התרחשה באינטרנט, למשל, ברשתות החברתיות, או באתר אינטרנט מוכר מאוד, החשיפה היא אדירה ולכן היקף ההפרה גדול מאוד.

הנזק שנגרם: מהו היקף הנזק שנגרם ליוצר, בעקבות השימוש האסור, במילים אחרות, איזה רווח הפיק המשתמש, על חשבונו של היוצר, כתוצאה מהפרת זכויות היוצרים.

דילוג לתוכן