סימן מסחר: מה לא ניתן לרשום כסימן מסחר?
סימן מסחר: מה לא ניתן לרשום כסימן מסחר?

הגשת בקשה לרישום סימן מסחר מאפשרת לבעליו של הסימן לקבל זכות שימוש בלעדית בו. סימן מסחר מורכב במקרים רבים ממספר רכיבים.

כל אחד מהרכיבים הללו צריך להיות בעל אופי מבחין, וזאת כדי שסימן המסחר יהיה כשר להירשם. כאשר סימן המסחר נרשם, ההגנה שניתנת לו מתייחסת אליו כסימן שלם, כיחידה אחת על כל רכיביו, בהתאם לאופי המבחין שלו.

הודעת הסתלקות – תנאי לרישום סימן המסחר

פקודת סימני המסחר, מסמיכה את רשם הסימנים להתנות את רישום סימן המסחר בפנקס, בהודעת הסתלקות מטעם בעל הסימן. הודעת ההסתלקות מהווה וויתור על זכות שימוש ייחודית בחלק מהסימן.  מדובר בדרישה לפיה בעל הסימן שמבקש לרשום אותו יצטרך לוותר על זכות בלעדית לשימוש ברכיב מסוים, שהוא חלק מסימן המסחר.

רכיב זה, מהווה מילה כללית תיאורית שלא ניתן לרכוש בה בלעדיות. הרכיב הנ"ל הינו בדרך כלל גנרי או תיאורי, והוא מסמן את סוג המוצר. מאחר ואותו רכיב שמורכב ממילים תאוריות כלליות כלול בתוך הסימן שרוצים לרשום, דרושה הודעת הסתלקות ממנו, והשימוש בו יהא רק במסגרת הסימן.

בהודעת ההסתלקות הנדרשת, בעל הסימן יידרש לוותר על זכות בלעדית רק ברכיב הספציפי ולא בכל רכיבי סימן המסחר.

לאחר הודעת ההסתלקות, יקבל בעל סימן המסחר הרשום זכות ייחודית בסימן המסחר כפי שהוא נרשם בכללותו, ולא ברכיב הספציפי ששייך לכלל. לדוגמא: המלה "קפה" מצויה בשימוש רחב מאוד של מי שעוסקים בתחום ולכן סימן המסחר "קפה נטו" יגביל את זכותו הבלעדית של בעל הסימן לגבי המילה "קפה", והוא יידרש לוותר על בלעדיות במילה זו.

מכאן נובע, שרק השילוב של המילים בתוך הביטוי, נחשב לייחודי, ומבקש הרישום צריך "לוותר" על הזכות הייחודית שלו במילה מסוימת מתוך הביטוי.

בית המשפט העליון קבע, כי סימן שכולל בתוכו מונח שהוא תאורי ושייך לאוצר המילים במילון יישאר לשימוש הציבור כולו ולא ניתן לקבל בו בלעדיות בשימוש.

קיימים מצבים בהם נדרש בעל סימן המסחר להסתלק מזכותו הבלעדית לא רק ממילה אחת, אלא מכל מילה נפרדת בשם- ורק הצירוף של המילים יחדיו מאפשר לו שימוש בבלעדיות .

המשמעות של הודעת ההסתלקות

הודעת ההסתלקות משפיעה על היקף הזכות שניתנת כתוצאה מרישומו של סימן המסחר בפנקס הסימנים, אולם אינה פוגעת בשום זכות אחרת של בעל הסימן כמו מתן זכיון, או מכירה.

המשמעות של הודעת הסתלקות היא שכל גורם יכול לעשות שימוש באותיות דומות שיש בסימן, מלבד באותו הצירוף או העיצוב הקיים בהרכב של סימן המסחר הרלוונטי.

רשם הפטנטים המדגמים וסימני המסחר קבע במסגרת התנגדות שהוגשה בפניו בקשר לרישום סימן המסחר "שימורי עדן", כי סמכותו של הרשם להתנות תנאים בכל הקשור לרישום הסימן, נועדה להביא למעשה לתיקון ולשינוי הסימן, באופן שתישמר זכותו של כלל הציבור וזכויותיהם של המעורבים בעולם המסחר, לעשות שימוש במונחים מוכרים מסחריים.

הרשם הדגיש כי הודעת ההסתלקות נועדה להיות מחד מעין תמרור שמדריך את הציבור לגבי ההגנה שניתנת לבעל הסימן שנרשם, ומאידך, תמרור שמופנה כלפי בעל הסימן עצמו, וקובע, כי אינו יכול לעשות שימוש בסימן המסחרי באופן שמונע מאחרים לעשות שימוש ברכיב מסויים מתוכו, שלגביו נדרשה הודעת ההסתלקות, כך שאין לו בלעדיות על השימוש ברכיב זה.

איזכור הודעת ההסתלקות בפנקס הסימנים

הערה בענין הודעת ההסתלקות תירשם בפינקס סימני המסחר בעת רישום הסימן והיא תדגיש כי לבעלי הסימן אין זכות ייחודית לעשות שימוש במילה מסויימת מתוך הסימן, אלא בהרכב המילים כולו.

.

דילוג לתוכן