חוק העיצובים החדש קובע כי ניתן יהיה לרשום עיצוב בהתקיים התנאי שהוא "חדש ובעל אופי ייחודי". הגנה על עיצוב מפני העתקתו או הפצתו באופן מסחרי תהיה באמצעות רישום העיצוב, אשר מקנה לבעליו מעין זכות קניינית לגבי החזותיות של העיצוב. הרישום יהיה רק על העיצוב הצורתי של המוצר ולא על ההפעלה שלו. זכות הרישום נותנת בלעדיות לגבי השימוש בעיצוב ומונעת את הפרת הזכויות הרשומות לגביו.קניין רוחני

עד כניסת חוק העיצובים החדש, ההגנה על מדגם רשום הייתה לתקופה של 15 שנים. עם כניסת חוק העיצובים לתוקף, ניתנת הגנה לעיצוב תעשייתי עד 25 שנים. למדגם אשר כבר נרשם על פי פקודת הפטנטים והמדגמים, הוארכה ההגנה ב- 3 שנים נוספות, כלומר 18 שנים.

הגשת בקשה לרישום של עיצוב

בקשות לרישום עיצובים מוגשות לרשם הפטנטים והעיצובים. הבקשה לרישום עיצוב תכלול פרטים עיקריים ובין היתר: את שמו של בעל העיצוב, כתובת הדואר שלו, הקשר בין בעל העיצוב למי שמגיש את הבקשה לרישום, הסיווג של הרישום בהתאם לתקנות, תיאור של העיצוב (בדרך כלל באמצעות תמונות, צילומים, הזמנות לחתונה למשל או שרטוטים מכיוונים שונים), ציון תאריך הפרסום של המוצר, וכו'. כמו כן יש לשלם אגרה בהתאם. הבקשה לרישום תתייחס לחפץ יחיד, מלבד מקרה שבו מדובר על מערכת חפצים.

הבקשה תוגש באמצעות טופס כמפורט בתקנות ומסמכים מצורפים. ניתן להגיש את הבקשה גם באופן מקוון וייפוי כוח מטעם בעל העיצוב לעורך הדין או עורך פטנטים אשר מגישים בשמו את הבקשה לרישום העיצוב. תשלום האגרה יבוצע גם הוא דרך האתר באופן מקוון, או באמצעות שרות התשלומים הממשלתי או בדואר.

אחרי שהבקשה לרישום התקבלה ונקלטה במזכירות מחלקת העיצובים, יקבל המבקש אישור הגשה עם מספר העיצוב ותאריך ההגשה. כאשר בעלי העיצוב הם שותפים, כל אחד מהם יוכל להגיש בקשה לרישום העיצוב בשם האחרים. במקרה כזה על מגיש הבקשה לציין את שאר השותפים במסגרת הבקשה. שותף אשר מגיש בשם שותפיו האחרים את הבקשה לרישום יעביר להם עותק מהבקשה.

בדיקת הבקשה לרישום

בעת בדיקת הבקשה בוחנים אם מתקיימים התנאים המאפשרים את רישום העיצוב ואם הוא מקורי או חדש. בעת בחינת הבקשה לרישום לוקחים בחשבון מאפיינים חזותיים של העיצוב, וכן בוחנים אם העיצוב הוא בעל אופי ייחודי. הדגש הוא על התרשמות חזותיות של העיצוב.

העיצוב צריך ליצור רושם שונה אצל משתמש מיודע, וביחס לעיצוב מוצרים אחרים מאותו התחום. לפעמים מסתפקים בשינויים קטנים כדי שדרישת האופי הייחודי תתקיים. כאשר מתקיימים התנאים הנדרשים לרישום, ירשום הרשם את העיצוב ויורה על פרסומו, תוך תיאור העיצוב, וזהות בעליו.

תאריך ההגשה של הבקשה לרישום ותיקון פרטים

המועד של הגשת הבקשה לרישום העיצוב יהיה מוקדם מיום הפרסום של המוצר. לפי החוק, תאריך הגשת בקשת רישום העיצוב יהיה התאריך שבו הוגשה בקשה בפעם ראשונה לרישום. עם זאת, היה והאגרה לא שולמה, או שהבקשה לרישום היא חסרה בפרטים, המועד ישתנה בהתאם. הרשות צריכה להודיע למבקש הרישום בתוך מקסימום 21 ימים מהגשת הבקשה הראשונה, אודות פרטים שנדרש לתקנם, ועליו לתקן את כל הטעון תיקון בהתאם.

תעודת רישום

עם רישום העיצוב, מקבל בעל העיצוב לידיו תעודת רישום. על בעל העיצוב הרשום להקפיד לשלם את האגרות הנדרשות באופן שוטף כדי שהרישום יישאר בר תוקף בשנים הבאות. ניתן להאריך את תקופת העיצוב הרשום מפעם לפעם ועד 25 שנים.  

ביטול הרישום

ניתן להגיש בקשה לבטל את רישום העיצוב, לרשם העיצובים ולבית המשפט.

מקור

גרשוני ושות' משרד עורכי דין. רישום של עיצוב.

DWO כיצד לרשום מדגם ולהגן על עיצוב . יונתן דרורי.

רשם הפטנטים. אודות מחלקת עיצובים (מדגמים).

Gov.il אתר השירותים והמידע הממשלתי. מדגמים בקשה לאישום מדגם (עיצוב)

 

דילוג לתוכן